Condicions generals de contractació i ús del portal

1. FINALITAT, OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les estipulacions presents regulen la contractació de productes i serveis oferits i la publicitat dirigida als clients/usuaris de CONFICON TURISME I TRADICIONS, companyia mercantil que opera per Internet des de la pàgina web www.conficon-turisme.com venent visites guiades, activitats turístiques i d’oci. Aquestes condicions generals també regulen els drets i obligacions de les parts derivades de les operacions de compravenda concertades entre elles.

Les clàusules que es relacionen a continuació configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la web www.conficon-turisme.com estan obligats a conèixer i a acceptar. A l’efecte únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a www.conficon-turisme.com, ja sigui directament o des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Els serveis oferits per CONFICON TURISME I TRADICIONS en aquest web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. CONFICON TURISME I TRADICIONS es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, aplicant les noves que acordi des del moment de la publicació a la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes condicions generals vinculen ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda, l’eficàcia del qual opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s’especificaran. Tot això de conformitat amb el que preveu l’art. 1.255 del Codi civil, que recull el principi d’autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. A tots els efectes s’entendrà que l’usuari accepta les condicions i regles d’ús aquí relacionades si prem el botó “Accepta” que figura al peu d’aquest document.

Per a garantir íntegrament els drets dels consumidors i usuaris de CONFICON TURISME I TRADICIONS, les presents condicions generals s’estableixen de conformitat amb el que preveu la llei espanyola, i en particular la Llei 7/98 del 13 d’abril de condicions generals de la contractació, la Llei 7/96 del 15 de gener d’ordenació del comerç minorista, el Codi civil, la Directiva 2000/31 CE del Parlament europeu i del Consell del 8 de juny, la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, el Reial decret legislatiu 1/2007 del 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa de consumidors i usuaris i altres lleis aplicables i la seva normativa de desenvolupament.

2. IDENTIFICACIÓ I RAÓ SOCIAL DE L’EMPRESA VENEDORA

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, a continuació s’ofereix la informació general del lloc web:

Titular: CONFICON HOSTESSES SL.

Domicili social: Francesc Gimeno, 1. 43500 TORTOSA

CIF: B43433374

Correu electrònic: tortosa@conficon-turisme.com

Telèfon: 977 443 174

Dades registrals: Escriptura de constitució de la societat amb data 17/01/1995 realitzada a la notaria de María de la Concepción Alonso Vasallo, amb el número 266 i registrada a Tarragona el 26/01/1995, seient 3.432, diari 4T, volum 1.103, secció de societats, foli 38, full T-10918, inscripció 1a.

El domicili, a efectes de reclamacions, correspondrà amb l’indicat com a domicili social de l’empresa.

3. CONDICIONS LEGALS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI I RESPONSABILITAT

CONFICON TURISME I TRADICIONS, en compliment del que disposa l’art. 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, a través de la seva pàgina web i de les condicions generals presents, possibilita l’accés per mitjans electrònics de forma permanent, fàcil, directa i gratuïta a la informació comprensiva de la seva raó social (dades fiscals, registrals, domicili i adreça de comunicacions), així com a les dades del client, d’accés exclusiu a ell mateix, que estiguin en poder de l’empresa.

Així mateix, d’acord amb l’abans mencionat Reial decret legislatiu 1/2007, ofereix al client tant la informació precontractual (vegeu aquestes Condicions generals així com la informació addicional en els diferents apartats del web) com la confirmació de les informacions exigides legalment.

En compliment de l’article 14 del REGLAMENT (UE) N. 524/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 21 de maig de 2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, us proporcionem l’enllaç electrònic a la plataforma de resolució de litigis en línia:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

4. CONDICIONS D’ACCÉS DE L’USUARI/CLIENT

CONFICON TURISME I TRADICIONS servirà els productes oferits a la pàgina web únicament a la Península. L’usuari de la web de CONFICON TURISME I TRADICIONS tindrà dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en aquesta web, si bé CONFICON TURISME I TRADICIONS es reserva el dret a restringir l’accés a informació, promocions i ofertes especials als seus clients registrats.

Qualsevol usuari que accedeixi a la web de CONFICON TURISME I TRADICIONS té dret a registrar-se com a client; per tant, pot acollir-se a les ofertes especials destinades al col·lectiu de clients registrats, si compleix amb les condicions concretes de l’oferta que s’especifiquin per a cada producte.

La informació pública continguda a la web de CONFICON TURISME I TRADICIONS referida tant a la marca CONFICON TURISME I TRADICIONS com a les marques, productes, logotips… de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferits es troben protegides per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual i industrial, de manera que no se n’autoritza la còpia, transmissió, cessió, alienació o utilització pel client/usuari alienes a la finalitat publicitària de la publicació virtual que no comptin amb el consentiment exprés de CONFICON TURISME I TRADICIONS, del fabricant del producte o del titular de marques i logotips, en els termes que preveu l’apartat XI sobre Drets de propietat industrial i intel·lectual.

REGISTRE D’USUARI:

El client/usuari, amb caràcter previ a la formalització de la compra de qualsevol dels productes oferits per CONFICON TURISME I TRADICIONS, haurà de registrar les seves dades i les circumstàncies personals necessàries per a la formalització del contracte de compravenda (nom i cognoms o raó social, DNI/NIF, domicili, adreça de correu electrònic, número de telèfon/fax).

L’usuari només podrà contractar i fer comandes si és major d’edat. En cas contrari, la responsabilitat de fer comandes anirà a càrrec dels pares o tutors legals del menor.

Per poder fer comandes a la web, cada client proporcionarà a CONFICON TURISME I TRADICIONS, de forma voluntària i sota la seva responsabilitat, dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal proporcionades pels clients de forma fraudulenta o falsa podran ser considerats com a delicte de falsedat de documents mercantils.

CONFICON TURISME I TRADICIONS podrà oferir al client un sistema de registre personal a través d’una clau d’accés personalitzada (login) i una contrasenya (password) per facilitar al client futures operacions de compra. En aquest cas, el client podrà designar al seu criteri la clau i la contrasenya desitjades, sempre que aquestes estiguin disponibles o no es trobin assignades a altres clients. Mitjançant un procés automàtic, CONFICON TURISME I TRADICIONS, si ho desitja el client, generarà la clau d’accés i la contrasenya per al client. No s’admetran claus o contrasenyes amb continguts immorals, injuriosos, vexatoris, discriminatoris o que contravinguin el que disposen les lleis, ni aquelles amb termes que fan referència a marques, productes o denominacions protegits per les disposicions legals sobre propietat intel·lectual, industrial o contràries als drets a la intimitat, l’honor i la pròpia imatge.

El client es compromet a assegurar la confidencialitat de la seva pròpia clau d’accés i de la seva contrasenya. CONFICON TURISME I TRADICIONS queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada de l’incorrecte ús o negligència per part de client en el compliment de la seva obligació de confidencialitat de les seves claus d’accés.

5. PROCÉS D’OFERTA I ACCEPTACIÓ

CONDICIONS DE COMPRAVENDA I LLIURAMENT DEL PRODUCTE

Política de preus: CONFICON TURISME I TRADICIONS es reserva en cada moment i unilateralment el dret a modificar el preu dels productes i serveis oferits a través de la web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

En el procés de compra electrònica se seguiran els passos següents, segons el menú d’opcions consignat a la web de CONFICON TURISME I TRADICIONS:

Informació sobre el producte oferit al client: inclou les característiques tècniques, descripció de l’activitat, termini de realització, condicions de cancel·lació, fotografia (si escau).

Informació sobre el preu del producte: informació del preu final o preu de venda al públic del producte a adquirir, contenint en la mateixa comanda el cost final per al client, incloent-hi l’IVA, les despeses de gestió i l’assegurança de responsabilitat civil. El cost final, per tant, serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest la formalitzi triant l’opció “acceptació de la comanda” del menú d’opcions.

Els possibles descomptes o regals promocionals seran lliurement dirigits per CONFICON TURISME I TRADICIONS als col·lectius designats en cada moment per CONFICON TURISME I TRADICIONS o, en funció del producte oferit, segons la publicitat existent en cada moment a la seva pàgina web.

Acceptació de la comanda: en el moment de formalitzar la comanda, un cop utilitzada l’opció del menú d’acceptació de la comanda, s’entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts. CONFICON TURISME I TRADICIONS emmagatzemarà electrònicament la comanda.

CONFICON TURISME I TRADICIONS, després de l’acceptació de la comanda, n’informarà el client mitjançant l’enviament de la confirmació de la comanda i enviant igualment les condicions generals de CONFICON TURISME I TRADICIONS al correu electrònic indicat pel client.

El compromís adquirit per CONFICON TURISME I TRADICIONS de venda i lliurament de l’activitat oferida queda supeditat a la disponibilitat del producte anunciat i a la disponibilitat de places oferides, per la qual cosa CONFICON TURISME I TRADICIONS, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes promocionats estiguin disponibles.

Formes de pagament per al client. S’estableixen els sistemes de pagament següents:

Despeses de gestió: Estaran inclosos en el cost total de l’activitat contractada.

CONFICON TURISME I TRADICIONS no es responsabilitzarà d’atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el producte a través de CONFICON TURISME I TRADICIONS o que no constin a la factura de venda.

7. DRETS DEL CLIENT

CONFICON TURISME I TRADICIONS garanteix i dona dret al client a:

Els clients (consumidors o usuaris es consideren únicament les persones físiques o jurídiques que adquireixen, utilitzen o gaudeixen del producte com a destinataris finals) no tindran dret al desistiment del producte contractat, i s’han de posar en contacte amb CONFICON TURISME I TRADICIONS per gestionar el canvi de data de l’activitat. CONFICON TURISME I TRADICIONS es compromet a la devolució de l’import de l’activitat contractada en un termini màxim de 14 dies naturals si és responsable de l’anul·lació i que el client no pugui gaudir de l’activitat, però no retornarà cap import si el responsable és el mateix client per no haver acudit en la data i hora acordada de l’activitat, sigui quin sigui el motiu.

CONFICON TURISME I TRADICIONS tampoc es farà càrrec de la devolució de la part proporcional del valor del producte contractat en aquells serveis que no s’hagin realitzat íntegrament per causes majors, meteorològiques, malaltia dels participants o guies de l’activitat, un cop s’hagi superat el 50% del servei contractat.

8. DRETS DE CONFICON TURISME I TRADICIONS

9. COMPETÈNCIA JUDICIAL

Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altra jurisdicció, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

 

× Consulta